Protecția Datelor cu Caracter Personal

CREDEX IFN S.A., având sediul social in Voluntari, Sos. București Nord nr.10, clădirea Global City Business Park, corp O1, etaj 8, județul Ilfov, înregistrata la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr.J23/1827/2018, având CUI RO35825701, este operator de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către CREDEX IFN S.A. numai in măsura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) Termeni in înțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679: „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; „prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; „restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora; „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului; „parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal; „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; CREDEX IFN S.A. prelucrează datele personale colectate în temeiul încheierii și executării contractelor cu clienții, în vederea realizării intereselor legitime în relație cu scopurile menționate mai jos și în alte situații în temeiul consimțământului clienților. Scopurile colectării datelor sunt: -informarea privind produsele si serviciile finanaciare; -asistenta si raspuns la solicitarile posibililor clienti, informarea privind evolutia si stadiul dosarului cererii de finantare; -pentru afisarea produselor financiare si, dupa caz a serviciilor oferite de CREDEX IFN S.A.; -publicarea continutului accesibil potentialilor clienti; -asigurarea afisarii unui continut relevant pentru potentialii clienti, in raport cu preferintele si optiunile acestora; -limitarea accesului pe anumite sectiuni ale site-ului; -evaluarea bonitatii financiare a solicitantului de credit in vederea acordarii celui mai potrivit produs financiar raportat la nevoile lui financiare si gradul de indatorare, in baza consimtamatului expres pentru interogarea bazelor de date ale institutiilor: Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Biroul de Credit S.A.; -evaluarea capacitatii financiare si a comportamentului de plata; -stabilirea unui canal de comunicare, transmiterea corespondentei si incheierea contractelor de credit; -in vederea recuperarii debitelor si apararii oricaror interese legitime CREDEX IFN S.A.; -in scop statistic, pentru cercetarea istorica a paginior din site accesate, in baza politicii de cookies prin care sunt stocate temporar date cu caracter personal pentru imbunatatirea traficului pe site si securizarea accesului; -in scopul respectarii obligatiilor legale privind prevenirea spalarii banilor si finantarea terorismului, combaterea fraudei fiscale; obligatiilor de control fiscal si notificare. Datele Dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate de catre CREDEX IFN S.A. in scopurile mai sus enuntate, dar pot fi transmise catre enitati din cadrul grupului, furnizorilor care presteaza servicii in numele nostru, agentilor si brokerilor, furnizorilor de servicii de curierat, servicii bancare, altor companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, autoritatilor financiare si judiciare si, dupa caz, avocatilor, auditorilor sau notarilor publici; intre noi si toate aceste entitati existand parteneriate de lunga durata bazate pe contracte de prestari servicii, acorduri de confidentialitate si protectie date. In baza acestor acorduri se garanteaza ca aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare. Datele cu caracter personal sunt prelucrate pe perioada analizarii cererii Dumneavoastra de creditare, desfasurarii relatiei contractuale si uterior pe perioada de 5 ai de la incheierea relatiei contractuale, inclusiv pentru cererile respinse. Prin citirea prezentei Politici de protecția datelor cu caracter personal ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv: -Dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs. -Dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal: aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate iar daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Aveti dreptul de a obtine o copie a datelor dvs. cu caracter personal prelucrate. -Dreptul la rectificare si dreptul la ștergerea datelor: aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea datelor dvs. cu caracter personal incorecte si puteti completa datele incomplete oricand veti considera necesar. Aveti dreptul, in conditiile legii, sa ne solicitati sa va stergem datele cu caracter personal. -Dreptul la restricționarea prelucrării: aveti dreptul de a solicita restricționarea prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal. In acest caz, datele pot fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri. Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor. -Dreptul la portabilitatea datelor: aveti dreptul sa primiti datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, uzual si care poate fi identificat de aparate si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati, fara obiectii din partea noastra. -Dreptul la opoziție: aveti dreptul sa va opuneti oricand, fata de prelucrarea de catre noi a datelor dvs. cu caracter personal, in special in scop de marketing direct; puteti sa solicitati sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal in interesul nostru legitim. Daca aveti si va exercitati dreptul de a va opune, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune costuri. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat. -Dreptul de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat; -Dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal – www.dataprotection.ro Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate ori dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către CREDEX IFN S.A. Voluntari, Sos. București Nord nr.10, clădirea Global City Business Park, corp O1.1, etaj 8, județul Ilfov, în atenția responsabilului cu protecția datelor – sau la adresa de email dpo@credex.ro. În cerere, vă rugăm să menționați dacă doriți ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă (poștală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care să asigure că veți primi personal informațiile. Va rugam sa țineți cont ca, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervam dreptul de a va verifica identitatea, pentru a ne asigura ca solicitarea provine chiar din partea dumneavoastră. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justiției pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încălcarea securității sistemelor și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali. În acest sens, CREDEX IFN S.A. va stoca datele în termene-limită prestabilite și bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de specificul operațiunilor pentru care sunt necesare. Mai mult, CREDEX IFN S.A. se asigură că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate si de asemenea, se asigură că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată, iar la împlinirea termenelor limită, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.